René Snip advocatuur

René Snip advocatuur

Contact

Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
(route)

mail@renesnip.nl
T +31 (0)20 760 77 99
F +31 (0)20 760 77 98

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van René Snip advocatuur (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 50272837) alsmede van de voor hem werkzame (hulp)personen, rechtsopvolgers en erfgenamen. De actuele contactgegevens van René Snip advocatuur zijn te vinden op www.renesnip.nl. Indien en zodra René Snip advocatuur B.V. is opgericht met als doel de advocatuur te beoefenen, gelden deze algemene voorwaarden voor die B.V. en dient waar René Snip advocatuur is vermeld tevens René Snip advocatuur B.V. te worden gelezen; alle opdrachten gaan dan over op de B.V. Hetzelfde geldt voor andere juridische entiteiten.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit de wet of uit overeenkomst (opdrachten en vervolgopdrachten daarin begrepen) waar Rene Snip advocatuur op enigerlei wijze direct of indirect bij betrokken is, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van enige overeenkomst expliciet schriftelijk anders is overeengekomen. De eigen algemene voorwaarden van René Snip advocatuur zijn telkens van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam, zijn te raadplegen op www.renesnip.nl/algemene-voorwaarden en zullen op eerste verzoek aan belanghebbenden worden toegezonden.

Opdracht en dienstverlening
3.1 Opdrachtgever dient de door René Snip advocatuur toegezonden opdrachtbevestiging direct na ontvangst te laten tekenen door een tekenbevoegde en aan René Snip advocatuur te retourneren. Opdrachtgever dient desgevraagd een kopie van een geldig legitimatiebewijs te overleggen.
3.2 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door René Snip advocatuur krachtens overeenkomst van opdracht, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van art.7:404 en 7:407 lid 2 BW  is uitdrukkelijk uitgesloten
3.3 Opdrachtgever staat volledig in voor alle opdrachten van en contacten met bij/voor opdrachtgever werkende personen of derden, die vanuit de omgeving van opdrachtgever contact hebben met René Snip advocatuur. Inschrijvingen in het handelsregister zijn in dit verband niet doorslaggevend van betekenis.
3.4 René Snip advocatuur is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen of de werkzaamheden op te schorten.
3.5 René Snip advocatuur zal bij de uitvoering van de aan hem verleende opdrachten en bij de selectie van door hem in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. René Snip advocatuur is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten te ’s-Gravenhage. René Snip advocatuur werkt met inachtneming van de Gedragsregels die te raadplegen zijn op http://regelgeving.advocatenorde.nl/content/gedragsregels-1992. Vertrouwelijkheid/geheimhouding, integriteit, onafhankelijkheid en deskundigheid staan voorop. René Snip advocatuur verricht verstrekte opdrachten alleen voor de opdrachtgever, zodat derden aan de inhoud van verrichte werkzaamheden geen rechten kunnen ontlenen.

Honorarium
4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van René Snip advocatuur worden berekend op basis van gewerkte uren vermenigvuldigd met het afgesproken uurtarief in euro per tijdseenheid. De tijdseenheid is telkens minstens 6 minuten.
4.2 Alle afgegeven tarieven zijn te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde BTW en hebben uitsluitend betrekking op het honorarium van de advocaat, tenzij expliciet anders aangegeven. Er wordt geen percentage kantoorkosten in rekening gebracht.
4.3 De door René Snip advocatuur gemaakte kosten, zoals griffierecht, leges, (spoed)koeriersdiensten, deurwaarderskosten, vertaalkosten, kosten van door René Snip advocatuur ingeschakelde derden zoals notarissen of andere hier niet met name genoemde in- en buitengerechtelijke kosten worden apart in rekening gebracht aan opdrachtgever.
4.4 Het uurtarief wordt bij het aangaan van de opdracht overeengekomen door mededeling van dit tarief aan opdrachtgever, die met het tarief akkoord wordt geacht te zijn indien hij dit tarief na mededeling niet terstond heeft afgewezen. Het tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op grond van de het prijsindexcijfer consumpties gezinshuishoudens van het CBS en kan los daarvan na voorafgaande aankondiging worden aangepast. Daarbij wordt een redelijke termijn in acht genomen. Tarieven gecommuniceerd via internet en/of social media zijn indicatief en bedoeld als algemene, aanprijzende, informatie.
4.5 Er wordt in beginsel per het einde van elke kalendermaand door René Snip advocatuur gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichte werkzaamheden. Werkzaamheden die nog niet op die specificatie zijn of waren vermeld, kunnen ook nadien nog in rekening worden gebracht.
4.6 De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen vanaf dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Er kan uitsluitend per bank worden betaald; contante gelden worden niet geaccepteerd. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege, zonder nadere ingebrekestelling, in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd. Eventuele incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen bij gebreke van betaling na een vergeefs verzonden tweede betalingsherinnering (al dan niet in de vorm van een aanmaning/sommatie) minstens €40,— en zullen overigens worden berekend op grond van de staffel ingevolge de Wet BIK.
4.7 Betalingen door derden ontslaan opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting. Opdrachtgever blijft volledig verantwoordelijk voor zulke derden.
4.8 René Snip advocatuur is gerechtigd tot zekerheid betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend bij de eindafrekening van de opdracht of zoveel eerder als René Snip advocatuur goed dunkt.

Aansprakelijkheid
5.1 De aansprakelijkheid van de advocaten van René Snip advocatuur voor schade als gevolg van of in verband met diens (beoogde) dienstverlening is, ongeacht de grondslag van die aansprakelijkheid, uitgesloten.
5.2 De aansprakelijkheid voor derden is eveneens uitgesloten. Indien derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, mag René Snip advocatuur die beperking mede namens zijn cliënten accepteren.
5.3 René Snip advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Ingeval van schade zal de claim bij de verzekeraar worden gemeld. Wanneer er dekking is, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
5.4 René Snip advocatuur heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade aan personen en zaken geldt dat claims aan de verzekeraar zullen worden gemeld en dat de aansprakelijkheid, wanneer er dekking is, is beperkt tot het tot het daadwerkelijk door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
5.5 Indien en voorzover voornoemde verzekeringen geen dekking bieden, geldt het bepaalde in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden.
5.6 Elk recht op schadevergoeding vervalt, indien zij niet bij aangetekende brief zijn gemeld binnen 3 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor René Snip advocatuur aansprakelijk is.

Stichting beheer derdengelden
6.1 René Snip advocatuur kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van of ten behoeve van derden ontvangen en onder zich houden. Daartoe is de ‘Stichting beheer derdengelden René Snip advocatuur’ opgericht.
6.2 Door de opdracht aan René Snip advocatuur te verlenen, wordt René Snip advocatuur op voorhand gerechtigd facturen te verrekenen met gelden die ten behoeve van de opdrachtgever op de rekening van voornoemde stichting gehouden worden.

Vaststelling identiteit
7. René Snip advocatuur is uit hoofde van de Nederlandse regelgeving verplicht de identiteit van zijn opdrachtgever in voorkomende gevallen vast te stellen en ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Maar ook daarbuiten kan René Snip advocatuur een geldig ID-bewijs verlangen en een kopie daarvan in het dossier houden. Opdrachtgever verklaart zich hiermee bekend en geeft hiervoor toestemming.

Slotbepalingen
8.1 Op eventuele klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden. Klachten kunnen worden gemeld via mail@renesnip.nl. Klachten kunnen ook worden voorgelegd aan de Deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten door een klachtschrift in te dienen (postbus 57590, 1040 BL Amsterdam).
8.2 De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is leidend. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en René Snip advocatuur is alleen Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. René Snip advocatuur mag er echter voor kiezen tegen de contractuele wederpartij te procederen bij de rechter die zonder deze forumkeuze bevoegd zou zijn.

Amsterdam, september 2016

Download PDF algemene voorwaarden

Disclaimer

Berichten, ‘Snipshots’, zogenaamde ‘tweets’ en andere publicaties van René Snip advocatuur en daaraan verbonden personen via deze website of elders op het internet, (e-)mailings, drukwerk of anderszins (hierna: publicaties) worden altijd met grote zorgvuldigheid voorbereid. Toch kan het onbedoeld voorkomen dat publicaties onvolledig zijn of dat daarin onbedoeld een fout is geslopen. De lezer dient zich te realiseren dat publicaties enkel bedoeld zijn om ontwikkelingen te signaleren en de markt te informeren en dat zij nooit geacht kunnen worden een volledig beeld te geven van de onderwerpen waarover zij gaan. Meer in het bijzonder zijn publicaties niet bedoeld als advies voor specifieke situaties. Het gebruik ervan is voor eigen risico. René Snip advocatuur en aan hem verbonden personen(vennootschappen) zijn nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van publicaties.

Alle auteursrechten op publicaties berusten bij de auteur. Zonder nadere aanduiding is René Snip advocatuur auteur van alle op deze website geplaatste publicaties. Publicaties mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Snip advocatuur worden vermenigvuldigd, worden opgeslagen in een al dan niet geautomatiseerd gegevensbestand of worden geopenbaard in welke vorm of op welke wijze ook.

Privacy statement

René Snip advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens René Snip advocatuur verwerkt. René Snip advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie van onze dienstverlening schakelt René Snip advocatuur veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen van René Snip advocatuur.

René Snip advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor onder meer de hierna te noemen doeleinden:
– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de advisering, bemiddeling en verwijzing van cliënten en/of derden en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
– het innen van declaraties;
– het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
– het relatiebeheer en marketing- en communicatie activiteiten
– de werving en selectie (sollicitatie).

René Snip advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt: namen, geboortedata, adresgegevens, bankgegevens, inkomensgegevens, personeelsgegevens (waaronder data van indiensttreding), telefonische gegevens (zoals telefoonnummers, tijdstippen waarop gebeld is, de duur van telefoongesprekken, voicemails en soms ook opnamen van telefoongesprekken), e-mailadressen, debiteuren- en crediteurengegevens, gegevens betreffende wederpartijen, IP-adressen.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt René Snip advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan ons kenbaar zijn gemaakt of via openbare bronnen bekend zijn geworden. René Snip advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG, namelijk: een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst, de verkregen toestemming van betrokkene(n), een gerechtvaardigd belang.

René Snip advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van René Snip advocatuur, zoals een IT-dienstverlener, incassobureaus, financieel en/of geneeskundig adviseurs, faxservices, secretariële of andere praktijkondersteuning, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures (bijv. deurwaarders) of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan René Snip advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
Met de derde partij die namens en in opdracht van René Snip advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door René Snip advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

René Snip advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval René Snip advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-dienstverlener, zal René Snip advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

René Snip advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. René Snip advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens en op voornoemde wijze zijn ingediend. In dat geval ontvangt u binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij René Snip advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten, de afwikkeling van declaraties, de wettelijke bewaartermijnen en de dekking uit hoofde van (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeringen.
Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan: René Snip advocatuur, Keizersgracht 62, 1015 CS Amsterdam (schriftelijk) of per e-mail via het adres mail@renesnip.nl.

Op de website(s) van René Snip advocatuur (waaronder tevens begrepen: Instagram account(s) en bedrijfspagina(‘s) op Facebook) zijn knoppen/buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. René Snip advocatuur houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

René Snip advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door René Snip advocatuur verkocht aan derden.
Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van René Snip advocatuur te vergroten, kan gebruik gemaakt worden van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van René Snip advocatuur op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.
De website van René Snip advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van René Snip advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. René Snip advocatuur heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze desgewenst kunt blokkeren of verwijderen.

René Snip advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s). Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met René Snip.

Datum Privacy statement: 25 mei 2018